Бортняк Наталiя Володимирiвна

Лікар-ревматолог

Лікар-ревматолог вищої категорiї, кандидат медичних наук.

Має багаторiчний досвiд роботи по спецiальностi “ревматологiя”.

Основнi напрямки роботи:

 • ревматоiдний артрит;
 • анкiлозуючий спондiлоартрит (хвороба Бєхтєрєэва);
 • остеоартрози;
 • клапаннi хвороби серця, в тому числi хронiчна ревматична хвороба серця;
 • реактивнi артрити;
 • псорiатичний артрит;
 • подагра, гiперурiкемiя;
 • системнi захворювання сполукової тканини (системний червоний вовчак, системна склеродермiя, дерматомiозит/ полiмiозит, хвороба Шегрена, хвороба Шарпа);
 • ревматична полiмiальгiя;
 • системнi васкулiти;
 • антифосфолiпiдний синдром;
 • захворювання хребта, в тому числi запального характеру;
 • остеопороз;
 • лихоманки незрозумілого походження.

В своiй роботi Наталiя Володимирiвна проводить дiагностику, диференцiйну дiагностику та пiдбiр сучасноi терапiї для кожного окремого хворого iз врахувуванням супутнiх хвороб та станiв згiдно протоколiв Украiни та сучасних мiжнародних протоколiв.

Володiє методиками iнтенсивноi терапii хворих на ревматичнi захворювання :

 • пульс-терапiєю кортикостероiдами;
 • програмним введенням цитостатичних препаратiв;
 • бiологiчною терапiєю.

Має досвiд роботи iз рiзними препаратами сучасноi базисноi терапii, якi змiнюють перебiг хвороби та зменшують iї активнiсть, покращуючи якiсть та тривалicть життя хворого.

Володiє методиками пункцiї всiх суглобiв та внутрисуглобовим введенням глюкокортикоiдiв та препаратiв гiaлуроновоi кислоти.

Займається методиками фiзичної та психологiчноi реабiлiтацii хворих.

Багато рокiв Наталiя Володимирiвна займається науковою роботою.

Лікар приймала участь в мiжнародних наукових дослiдженнях.

Має друкованi роботи з актуальных питань ревматологii.

У книзi Боброва В.О. ” Артерiальна гiпертензiя при клапаннiй хворобi серця” в спiвавторствi були написанi 5 глав та 1 глава самостiйно за темою дисертаційноi роботи.

Постійно приймає участь в украiнських за зарубiжних конгресах та конференцiях з питань ревматологii та сумiжних спецiальностей.