«Затверджено»

наказом від 12.01.22р. № 2

ДОГОВІР
про надання медичних послуг

«12» січня 2022 року

ТОВ «Приватна поліклініка «ПрофіМед» (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.09.2017 року No 1183) (надалі за текстом – Виконавець), в особі директора Дзьоби Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, пропонує фізичним та юридичним особам (надалі за текстом – Замовник) отримати платні медичні послуги на умовах визначених цим Договором про надання медичних послуг (надалі за текстом – Договір). Виконавець та Замовник разом надалі за текстом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона. До моменту укладення з конкретним Замовником, цей Договір має статус оферти Виконавця.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 1. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Законний представник Пацієнта при його опитуванні лікарем.
 2. Амбулаторне лікування – лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.
 3. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.
 4. Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).
 5. Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження, тощо.
 6. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.
 7. План лікування – обраний лікарем і погоджений з Замовником обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.
 8. Профілактика – комплекс заходів з упередження захворювань.
 9.  Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта, виключний перелік, а також вартість яких визначено у Додатку № 1 до цього Договору, які оплачуються Замовником у формі після оплати.
 10. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.
 11. Законний представник Пацієнта – є один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.
 12. Замовник – Пацієнт, Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта.
 13. Медична програма (Пакет) – комплекс медичних послуг обраних Замовником із переліку медичних послуг, визначених у Додатку № 1 до цього Договору, обсяг, вартість,
  а також граничний строк надання яких визначається у Заяві на приєднання, який оплачуються у формі 100 % передоплати та має кінцевий термін дії.
 14. Договір про надання медичних послуг (Договір) – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання платних медичних послуг на умовах, встановлених Виконавцем та цим Договором.
 15. Момент укладення Договору – момент вчинення підтверджуючих дій.
 16. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на сайті Виконавця та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Замовником Заяви на приєднання або початок фактичного отримання медичних послуг або оплата рахунку за послуги, або усі перелічені дії разом чи декілька з них, чи інші дії, встановлені законом.
 17. База персональних даних пацієнтів — це іменована сукупність упорядкованих персональних даних пацієнтів в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних (медичних карток), які ведуться на Підприємстві Виконавця особами, які отримали відповідні повноваження.
 18. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Пацієнта та/або Замовника, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Пацієнта та/або Замовника та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.
 19. Первинна реєстрація – процес, під час якого Виконавець вперше отримує персональні дані Замовника та Пацієнта, та заносить такі дані до Бази персональних даних. Первинна реєстрація відбувається при першому візиті до Виконавця.
 20. Сайт – Інтернет-сайт / інтернет-ресурс з доменною адресою: ​​ https://profimed.com.ua/
 21. Прейскурант цін – довідник медичних послуг та цін і тарифів на них, що міститься
  у Додатку No1 до цього Договору та розміщений на Сайті Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Замовника надати Пацієнту платні медичні послуги, обсяг, вартість та перелік яких, визначений Заявою на приєднання, у строк та на умовах, вказаних у Заяві на приєднання, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити відповідні медичні послуги та/або Пакет медичної програми.

2.2. Загальний перелік медичних послуг їх склад, вартість, які можуть надаватися Виконавцем визначається в Додатку № 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною даної Угоди. Конкретний перелік медичних послуг та/або Пакет медичної програми
їх склад, вартість, строк дії (за наявності), які Виконавець зобов’язується надати Замовнику визначається у Заяві на приєднання.

2.2.1. Сторони погоджують, що при наданні медичними працівниками Пацієнту окремих медичних послуг, погодження із умовами даного Договору Пацієнт може вчиняти
у формі будь-яких конклюдентних дій. У такому випадку підписання Заяви на приєднання не потребується.

2.3. Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем амбулаторно/стаціонарно, окрім окремих медичних послуг, які передбачають виїзд медичного персоналу за адресою знаходження Пацієнта.

2.4. Надання медичних послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, а також у відповідності до чинного Прейскуранта цін який знаходиться у адміністраторів Виконавця та/ або на Сайті. У разі наявності різниці між вартістю Пакету, вказаною в діючому на момент оплати Прейскуранті цін Виконавця та в Додатку No 1 до цього Договору, при проведенні розрахунку з Замовником застосовується вартість Пакету та/або медичних послуг зазначена в Прейскуранті цін.

2.5. Медичні послуги надаються кваліфікованим персоналом Виконавця, з використанням відповідного медичного обладнання та дозволених до використання в Україні лікарських засобів та медичних виробів, матеріалів, у т.ч. із застосуванням сучасних методик.

2.6. Обсяг (перелік, вид) медичних послуг, які Виконавець зобов’язаний надати Замовнику визначається, з урахуванням загального стану здоров’я Пацієнта. Замовник може одночасно замовити декілька медичних послуг, визначених в Додатку №1 до цього Договору.

2.7. Місце надання послуг:

2.7.1. Заклад охорони здоров’я: Медичний центр ТОВ «Приватна поліклініка «ПрофіМед»  м.Хмельницький вул.Володимирська 66

2.7.2. За адресою знаходження Пацієнта у разі якщо послуга передбачає виїзд до пацієнта, (консультація на дому, виїзд сестри медичної до дому для забору аналізів/патронаж, тощо).

2.8. Виконавець має право відмовити у наданні медичних послуг (допомоги), якщо Замовник відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій. При відмові Виконавця від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.

2.9. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).

2.10. Виконавець здійснює первинну реєстрацію Замовника та Пацієнта, а Замовник погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації його та Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Виконавця. 2.11. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

2.12. Цей Договір розміщений в електронній формі на сайті Виконавця https://profimed.com.ua/  та є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Замовник не може пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору.

2.13. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Замовником умов цього Договору.

2.14. Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

2.15. Цей Договір, укладений з дотримання вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

2.16. Цей договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і може бути укладений Виконавцем лише з тими особами, які зможуть забезпечити виконання вказаних вище умов щодо укладення цього Договору.

2.17. Замовник укладаючи цей Договір на користь та в інтересах Пацієнта, чітко усвідомлює, що Виконавець є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу особам від 0 років.

2.18. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником, Пацієнтом та Виконавцем при наданні медичних послуг останнім на умовах даного Договору, додатків до нього.

2.19. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів медичної допомоги затверджених у встановленому порядку.

2.20. Підписанням Заяв(и) на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовлених медичних послуг.

2.21. Замовник дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцем інформації, що становить медичну таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання адресами (контактними даними). Замовник має право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні данні не вказані в Заяві на приєднання лише після письмового повідомлення Виконавця про зміну контактних даних.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

3.2. До початку надання послуг передбачених цим Договором, Замовник обирає медичні послуги відповідно до своїх потреб та може отримати інформацію по медичних послугах на Сайті Виконавця, у адміністраторів за телефонами: стаціонарний: +38 (0382) 700 999, мобільний: +38 (097) 130 49 99; +38 (093) 130 49 99 — та/або у лікарів Виконавця.

3.3. На вимогу Виконавця Замовник, який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даної оферти Виконавця, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. Замовник на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта. У разі ненадання Замовником необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Виконавець має право відмовити Замовнику (Пацієнту) в наданні послуг Пацієнту.

3.4. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт або особисто.

3.5. Замовник може обрати медичні послуги через сайт Виконавця або через контактний центр та зробити попередній запис на прийом спеціалістів. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником.

3.5.1. Замовник також може спільно із медичними працівниками сформувати
будь-який Пакет медичної програми із переліку медичних послуг, визначивши їх в Заяві про приєднання.

3.6. До початку надання медичних послуг Виконавець (його адміністратор) повідомляє Замовнику перелік та склад медичних послуг, що входять до Пакету медичної програми та вартість самого Пакету.

3.7. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника за погодженням з Виконавцем.

3.8. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

3.8.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

3.8.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.

3.9. Наявність обставин, передбачених підпунктом 3.8.1. цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику.

3.10. Замовник підписанням Заяви на приєднання до цього Договору підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України. 3.11. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

3.12. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

3.13. Послуги які входять в Пакет медичної програми можуть бути надані в один день, при умові попереднього запису/медичних показань/технічної та фізичної можливості, або в різні дні, за бажанням Замовника та з урахуванням медичних показань, окрім Пакетів медичних програм, які передбачають триваліший період надання послуг.

3.14. Послуги за цим Договором, що входять до Пакету медичної програми надаються лише за умови попередньої оплати медичних послуг у розмірі 100% їх вартості, визначеної у Заяві на приєднання до Договору про надання медичних послуг.

3.15. Медичні послуги вважаються замовленими з моменту вчинення підтверджуючих дій. 3.16. Строк надання послуг зазначених в Пакеті медичної програми розраховується з дати оплати за ці послуги, тривалість та кінцева дата зазначається в Заяві на приєднання.

3.17. У разі спливу строку зазначеному в пункті 3.16. кошти за невикористані послуги, які входять до Пакету медичної програми не компенсуються, не повертаються. Договір вважаться виконаним в повному обсязі.

3.18. Вартість медичних послуг не є фіксованою та може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку про, що зазначається у Прейскуранті цін Виконавця, Додатку № 1 до цього Договору та повідомляється Замовнику не пізніше 5 робочих днів з моменту зміни вартості медичних послуг. Вартість медичних послуг може збільшуватися після 100% оплати Замовником обраних ним медичних послуг, у такому випадку Замовник зобов’язується сплатити на користь Виконавця різницю між оплаченою та новою ціною медичних послуг не пізніше 6 робочих днів з моменту зміни вартості медичних послуг.

3.19. Після оплати вартості медичних послуг Замовник отримає розрахунковий документ. По завершенню надання медичних послуг Замовник отримує медичну документацію відповідно до наданих послуг. Акт про надані медичні послуги та рахунок з переліком наданих послуг може бути наданий Виконавцем за вимогою.

3.20. Дата та точний час надання медичних послуг визначається Виконавцем за погодженням із Замовником у телефонному режимі або при особистому візиті.

3.21. Виконавець може додатково повідомляти Замовника про час надання медичних послуг шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання медичних послуг, за номером телефону, який міститься в Заяві на приєднання.

3.22. Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення медичних послуг у день надання таких послуг.

3.23. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне ​необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо. 3.24. На прохання Замовника, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.

3.25. Замовник має право обрати лікаря, який буде надавати медичні послуги Пацієнту. 3.26. У випадку припинення трудових відносин між Виконавцем та обраним лікарем Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту.

3.27. У разі тривалої відсутності обраного лікаря на робочому місці (лікарняний, відпустка, декретна відпустка, тощо) Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.

3.28. У разі тимчасової відсутності обраного лікаря Замовник вправі обрати будь-якого іншого лікаря Виконавця на час відсутності обраного лікаря або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.

3.29. У разі необхідності надання позапланових послуг згідно обраного Пакету, якщо дата надання таких послуг припадає на неробочий день лікаря Замовника, Виконавець гарантує надання медичних послуг черговим лікарем Виконавця.

3.30. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Не починати надання Пацієнтові певних медичних послуг (чи призупинити їх надання) у випадках:
а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких не входить до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики;

б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником в інтересах Пацієнта методу лікування;

в) не здійснення оплати в розмірі повної вартості обраного Пакету.

4.1.2. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або «Правил перебування та обслуговування пацієнтів» та «Правил перебування та обслуговування пацієнтів під час карантину COVID-19» Виконавця (далі – Правил перебування та обслуговування пацієнтів).

4.1.3. Достроково розірвати даний Договір при відмові Замовника від подальшого надання медичних послуг Пацієнту та у випадках, передбачених цим Договором. В цьому разі сплачені Замовником кошти за Пакет не повертаються.

4.1.4. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику медичної інформації про Пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами, в тому числі у випадку якщо повна інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан здоров’я або зашкодити лікуванню Пацієнта.

4.1.5. Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.

4.1.6. В разі запізнення Пацієнта більше ніж 30 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання медичних послуг протягом строку дії Пакету неможливе, повідомивши про це Замовника.

4.1.7. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, не більше ніж на 1 годину, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст.3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»), або надати можливість проконсультуватись у іншого лікаря.

4.1.8. Відмовити у наданні медичних послуг у разі порушення Замовником (Пацієнтом) умов цього Договору.

4.1.9. Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця.

4.1.10. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника та Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

4.1.11. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.

4.1.12. На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом та/або Замовником у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Договором.

4.1.13. Розглядати всі скарги та/або претензії Замовника щодо якості медичних послуг, які є предметом даного Договору. Скарги та/або претензії можуть розглядатися Виконавцем із залученням медичних працівників відповідної кваліфікації, які є працівниками Виконавця. А також працівників інших закладів охорони здоров’я, які мають відповідну кваліфікацію.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. На отримання Пацієнтом медичних послуг належної якості, обсягу та вартості зазначених в пункті 2.2. Договору.

4.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

4.2.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання Пацієнта при наданні медичних послуг.

4.2.4. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках інформація передбачена пунктами 4.2.2. – 4.2.4 Договору може бути обмежена Виконавцем.

4.2.5. Вимагати заміни лікуючого лікаря з обов’язковим зазначенням причин такої вимоги. 4.2.6. На таємницю про стан здоров’я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.

4.2.7. Відмовитися від подальшого лікування Пацієнта у будь-який момент, якщо це не призведе до погіршення стану здоров’я останнього.

4.2.8. Приєднатись до цього договору на запропонованих Виконавцем умовах.

4.3. Виконавець зобов’язується:

4.3.1. Надати медичні послуги в обсязі передбаченому оплаченим Пакетом медичної програми та протягом його строку дії.

4.3.2. Надати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.

4.3.3. Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

4.3.4. Належним чином (повно та доступно) інформувати Законного представника Пацієнта про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

4.3.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну сторони життя Пацієнта.

4.3.6. Видавати Законному представнику Пацієнта виписку з історії хвороби (медичної картки), довідки та інші документи, передбачені чинним законодавством.

4.3.7. У разі критичного стану Пацієнта організувати негайне його транспортування до спеціалізованих медичних закладів. Вартість транспортування та консультацій з інших медичних закладів сплачується Замовником окремо.

4.3.8. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

4.3.9. Повідомляти Замовника про зміни в цьому Договорі, його Додатках, Прейскуранті цін шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця.

4.3.10. Прийняти оплату за послуги визначені в пункті 2.2. цього Договору.

4.4. Замовник зобов’язується:

4.4.1. Приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору.

4.4.2. Забезпечити своєчасне прибуття Пацієнта до Виконавця для отримання медичних послуг, а також сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у процесі надання медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму, харчуванню та прийому ліків. Не допускати під час проходження Пацієнтом курсів лікування (обстеження) у Виконавця прийняття ліків та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця.

4.4.3. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані свої та Пацієнта, та інформацію для анамнезу (в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які заносяться до Бази персональних даних Виконавця, медичної документації, у т. ч. анкет.

4.4.4. Забезпечити явку Пацієнта на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

4.4.5. Підписати від імені та в інтересах Пацієнта всі необхідні медично-правові документи, у т. ч. узгоджений План лікування, Інформовану згоду на медичні втручання тощо.

4.4.6. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.

4.4.7. Прибути з Пацієнтом в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до назначеного часу.

4.4.8. Сплатити вартість Пакету та/або інших медичних послуг на умовах цього Договору до моменту надання медичних послуг.

4.4.9. Забезпечити неухильне дотримання Пацієнтом призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, приписів і рекомендації лікарів Виконавця, Правил перебування та обслуговування пацієнтів та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг Виконавцем.

4.4.10. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

4.4.11. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Вартість медичних послуг (Пакетів) розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який діяв на дату укладення даного Договору, визначається у Додатку No 1 до даного Договору та вказується в Заяві на приєднання. Вартість інших медичних послуг, які не входять до Пакету медичної програми, розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який діє на дату надання послуг та сплачується у порядку та у строки, встановлені Виконавцем.

5.2. Замовник здійснює попередню оплату медичних послуг, що входять до Пакету медичної програми, у розмірі 100% їх вартості, визначеної Додатком No 1 до цього Договору або діючим Прейскурантом цін Виконавця (у разі наявності різниці ціни між ціною вказаною в Додатку No 1 до Договору та ціною вказаною в Прейскуранті цін Виконавця), а також оплату вартості окремих медичних послуг, які не входять до Пакету медичної програми одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

 • шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця;
 • шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
 • шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця;
 • іншим способом не забороненим чинним законодавством України.

Оплата здійснюється до початку надання медичних послуг.

5.3. Замовник має право залучити до оплати медичних послуг за цим договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

5.4. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення, то додаткові медичні послуги, які перевищують об’єм послуг, визначених відповідним Пакетом медичної програми оплачуються додатково згідно затвердженого Прейскуранта цін, що діє на дату надання відповідної медичної послуги. Про необхідність надання додаткових медичних послуг Виконавець зобов’язаний завчасно сповістити Замовника. При цьому Замовник має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики.

5.5. У випадках дострокового припинення відносин з Замовником (Пацієнтом) з ініціативи Замовника, чи через грубе або систематичне порушення Замовником та/або Пацієнтом умов цього Договору, сплачені за Пакет Замовником кошти не повертаються незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом медичних послуг передбачених Пакетом чи ні.

5.6. Валюта розрахунку для готівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня. Валюта розрахунку для безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.

5.7. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 10 цього Договору «Реквізити Виконавця».

5.8. Якщо Замовник порушує порядок та строки оплати, встановлені у Заяві на приєднання, Виконавець має право на відшкодування збитків, а також може припинити або відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту до сплати заборгованості.

5.9. У разі не отримання Пацієнтом медичних послуг, які входять до Пакету медичної програми (повністю або частково) з власної ініціативи (не прибуття до місця надання послуг) протягом строку дії Пакету медичної програми, вказаного в Заяві на приєднання до договору про надання медичних послуг, відмови від отримання медичних послуг, які входять до Пакету медичної програми, розірвання договору з ініціативи Замовника/Пацієнта, сплачені кошти не повертаються.

5.10. За домовленістю сторін, у виняткових випадках, строк дії Пакету може бути продовжено, але на строк не більше 30 календарних днів, за умови письмового звернення Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику або Пацієнту без вини Виконавця, а також у результаті:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта та/або Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника та/або Пацієнта;

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником (Пацієнтом) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

г) не забезпечення Замовником дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця;

д) порушення Замовником (Пацієнтом) затверджених Виконавцем Правил перебування та обслуговування пацієнтів (розміщені у Куточку споживача);

е) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

є) призначення медикаментозного лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;

ж) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс- мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

6.4. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

6.5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

6.6. На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форсмажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм медичних послуг.

6.7. В разі запізнення Пацієнта та/або Замовника більше ніж на 30 хвилин або якщо Пацієнт та/або Замовник не з’явилися в місці надання медичних послуг, в назначену дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Замовника.

6.8. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини.

6.9. Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов’язань.

6.10. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку з урахуванням положень п. 6.14 Договору, згідно з чинним законодавством України.

6.11. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.

6.12. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.

6.13. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Виконавця про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.

6.14. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Законного представника Пацієнта та Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.

6.15. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.

7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

7.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та набувають чинності з моменту такої публікації.

7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Замовникам, які внесли оплату за Пакет, до відповідного направлення повідомлення про припинення дії цього Договору.

7.7. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.

7.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

7.9. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках: – За ініціативою Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця.

– За ініціативою Виконавця, у випадках передбачених цим Договором.
– За взаємною згодою сторін. У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Замовником за Пакет не повертаються, а зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання медичних послуг.

8.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття медичної таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

8.3. Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України. 8.4. Замовник несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації та/або до особистого електронного кабінету.

8.5. Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ

9.1. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Замовник в інтересах Пацієнта або Пацієнт особисто додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми. Згода на медичні втручання може братися й в інших випадках.

9.2. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Замовника; свідоцтво про народження дитини; ідентифікаційний код Замовника.

9.3. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

9.4. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Пацієнта, здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Приєднавшись до цього Договору Замовник надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази клієнтів Виконавця, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Замовником.

9.6. Замовник надає згоду на використання Виконавцю контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, Заяву на приєднання Замовника, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Замовника, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

9.7. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.

9.8. Діючій Прейскурант цін на медичні послуги розміщується на Сайті Виконавця, а також на вимогу Замовника надається для ознайомлення працівниками Виконавця, при оформленні Заяви на приєднання або вчиненні інших підтверджуючих дій.

9.9. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням даного Договору, здійснюється рекомендованими листами, телеграмами або за допомогою кур’єрського зв’язку із підписом Сторін.

9.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. 9.11. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження Виконавцем нової редакції Договору.

9.12. Заяви на приєднання до цього Договору оформлюються в двох примірниках та набувають чинності з моменту підписання Замовником та здійснення оплати Пакету. Заяви на приєднання не потребують підписання з боку Виконавця. Форми Заяв на приєднання визначені в додатках до цього Договору.

9.13. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною:

9.13.1. Додаток No 1 – Перелік медичних послуг, їх склад, строк дії та Прейскурант цін на них.

9.13.2. Додаток No 2 – Заява на приєднання до Договору про надання медичних послуг. 9.13.3. Додаток No 3 – Акт прийому-передачі наданих медичних послуг.

9.14. В заявах на приєднання до Публічного Договору про надання медичних послуг за Пакетом медичної програми може визначатися додаткова інформація (спеціальні умови) обов’язкова для виконання Сторонами.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна поліклініка «ПрофіМед»

Адреса: 29001 Хмельницька обл., м. Хмельницький,

вул. Володимирська, буд. 66

IBAN UA423510050000026004649555900 в ПАТ «УкрСиббанк»

IBAN UA263154050000026001052315279 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код ЄДРПОУ 41140764

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Платник ПДВ                   ІПН 411407622254

Тел.: (0382) 700 999

(097) 130 4999

(093) 130 4999

e-mail: policlinic.profimed@gmail.com

web: profimed.com.ua

Директор: Дзьоба Андрій Ігорович

Затверджено в чинній редакції наказом ТОВ «Приватна поліклініка ПрофіМед» від 12 січня 2022 року