«Затверджено»

наказом від 12.01.22 р. № 2

(у редакції наказу від «04»серпня 2023року № 0408/1)

ДОГОВІР
про надання медичних послуг

«12» січня 2022 року

 

ТОВ «Приватна поліклініка «ПрофіМед» (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.09.2017 року N 1183) (надалі за текстом – Виконавець 1), в особі директора Дзьоби Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, пропонує фізичним особам (надалі за текстом – Пацієнт) отримати платні медичні послуги на умовах визначених цим Договором про надання медичних послуг (надалі за текстом – Договір), або іншій особі (надалі за текстом – Замовник) укласти на користь Пацієнта цей Договір, з метою отримання Пацієнтом платних медичних послуг, визначених цим Договором, з одного боку, та

Фізична особа-підприємець Побережний Костянтин Петрович, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата запису: 14.04.2023 року, номер запису: 2009040000000005185 (надалі за текстом – Виконавець 2), пропонує Пацієнтам або Замовникам, укласти на користь Пацієнта цей Договір, щодо передання у власність виробів медичного призначення, що необхідні для надання платних медичних послуг Виконавцем 1, з іншого боку.

Виконавець 1, Виконавець 2, Пацієнт та Замовник разом надалі за текстом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона. До моменту укладення з конкретним Пацієнтом або Замовником, цей Договір має статус публічної оферти Виконавця 1 та Виконавця 2, відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Пацієнтівта Замовників.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 1. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Пацієнт або Законний представник Пацієнта при його опитуванні лікарем.
 2. Амбулаторне лікування – лікування у визначені години прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі Виконавця 1.
 3. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.
 4. Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я Пацієнта, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).
 5. Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження тощо.
 6. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.
 7. План лікування – обраний лікарем і погоджений з Пацієнтом або Законним представником Пацієнта обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.
 8. Профілактика – комплекс заходів з попередження захворювань.
 9.  Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця 1 з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта, виключний перелік, а також вартість яких визначено у Прейскуранті цін (Додатку № 1) до цього Договору, які оплачуються Пацієнтом або Замовником у формі післяплати.
 10. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) у закладі охорони здоров’я Виконавця 1 на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.
 11. Законний представник Пацієнта – один з батьків (усиновлювачів) малолітнього або неповнолітнього Пацієнта. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. У випадках встановлених законодавством, законним представником може бути інша особа.
 12. Замовник –Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта.
 13. Медична програма (Пакет) – комплекс медичних послуг, які надаються Виконавцем 1 та виробів медичного призначення, які надаються Виконавцем 2, обраних Пацієнтом або Замовником із переліку, визначених у Прейскуранті цін, обсяг, вартість, а також граничний строк надання яких визначається у Заяві на приєднання до Договору, який оплачуються у формі повної передоплати та має кінцевий строк дії.
 14. Договір про надання медичних послуг (Договір) – правочин, що регулює відносини між Виконавцем 1 та Пацієнтом або Замовниками щодо надання платних медичних послуг на умовах, встановлених Виконавцем 1 та цим Договором.
 15. Момент укладення Договору – момент вчинення підтверджуючих дій Пацієнтом або Замовником.
 16. Підтверджуючі дії – дії Пацієнта або Замовника, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на сайті Виконавця 1 та в цьому Договорі Виконавцем 1 та Виконавцем 2. Такими діями можуть вважатися: підписання Пацієнтом або Законним представником Заяви на приєднання або початок фактичного отримання медичних послуг Пацієнтом або оплата рахунку за послуги, або усі перелічені дії разом чи декілька з них, чи інші дії, встановлені законом.
 17. База персональних даних Пацієнтів — це іменована сукупність упорядкованих персональних даних Пацієнтів в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних (медичних карток амбулаторного хворого, медичних карток стаціонарного хворого), які ведуться у закладі охорони здоров’я Виконавця 1 особами, які отримали відповідні повноваження.
 18. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта , до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Пацієнта та/або Законного представника Пацієнта та може бути використана Виконавцем 1 та Виконавцем 2 з метою їх ідентифікації.
 19. Первинна реєстрація – процес, під час якого Виконавець 1 та Виконавець 2 вперше отримує персональні дані Законного представника та Пацієнта, та заносить такі дані до Бази персональних даних (Виконавець 1). Первинна реєстрація відбувається при першому візиті до Виконавця 1.
 20. Сайт – Інтернет-сайт / інтернет-ресурс з доменною адресою: ​​ https://profimed.com.ua/.
 21. Вироби медичного призначення – витратні матеріали або інші вироби, які необхідні для надання платних медичних послуг Пацієнтам Виконавцем 1.
 22. Прейскурант цін – перелік медичних послуг та цін і тарифів на них, які надає Виконавець 1 та Медичних програм (пакетів). Прейскурант розміщується на сайті Виконавця 1. У разі виникнення розбіжностей у вартості послуг чи Медичних програм (пакетів) розміщених на сайті Виконавця 1 та роздрукованому прейскуранті цін пріоритетною є вартість зазначена на сайті Виконавця 1.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець 1 зобов’язується за погодженням та дорученням Пацієнта або Замовника надати Пацієнту платні медичні послуги, обсяг, вартість та перелік яких, визначений Заявою на приєднання, у строк та на умовах, вказаних у Заяві на приєднання, а Пацієнт або Замовник зобов’язуються прийняти та оплатити відповідні медичні послуги та/або Медичну програму (пакет).

2.1.1. Виконавець 2 зобов’язується за погодженням та дорученням Пацієнта або Замовника передати у власність Пацієнта вироби медичного призначення, вартість та перелік яких визначений Заявою на приєднання, що необхідні для отримання платних медичних послуг у закладі охорони здоров’я Виконавця 1, а Пацієнт або Замовник зобов’язуються прийняти та оплатити відповідні вироби медичного призначення.

2.2. Загальний перелік медичних послуг, вартість медичних послуг, які можуть надаватися Виконавцем 1 визначається в Прейскуранті цін. Конкретний перелік медичних послуг та/або Медичних програм (пакетів), вартість, строк дії (за наявності), які Виконавець 1 зобов’язується надати Пацієнту визначається у Заяві на приєднання до Договору.

Загальний перелік виробів медичного призначення та їх вартість, визначається у Прейскуранті цін.

2.2.1. Сторони погоджують, що при наданні Пацієнту медичними працівниками Виконавця 1 окремих медичних послуг, погодження із умовами даного Договору Пацієнт може вчиняти у формі будь-яких конклюдентних дій (дії, які свідчать про прийняття умов цього Договору). У такому випадку підписання Заяви на приєднання до Договору не потребується.

2.3. Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем 1 амбулаторно/стаціонарно, окрім окремих медичних послуг, які можуть надаватися медичними працівниками за місцем знаходження, проживання (перебування) Пацієнта.

 

2.4. Надання медичних послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, а також у відповідності до чинного Прейскуранта цін.

2.5. Медичні послуги надаються кваліфікованим штатним персоналом Виконавця 1, з використанням відповідного медичного обладнання та дозволених до використання в Україні лікарських засобів та медичних виробів, витратних матеріалів, відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів).

2.6. Обсяг (перелік, вид) медичних послуг, які Виконавець зобов’язаний надати Пацієнту визначається, з урахуванням загального стану здоров’я Пацієнта. Пацієнт або Замовник може одночасно замовити декілька медичних послуг, визначених в Прейскуранті цін.

2.7. Місце надання медичних послуг Виконавцем 1 та передання у власність Виконавцем 2 виробів медичного призначення:

2.7.1. Заклад охорони здоров’я: Медичний центр ТОВ «Приватна поліклініка «ПрофіМед»  м. Хмельницький вул. Володимирська, буд. 66;

2.7.2. За місцем знаходження, проживання (перебування) Пацієнта  у разі, якщо медична послуга може надаватися за місцем знаходження, проживання Пацієнта (зокрема, але не виключно, консультація, виїзд сестри медичної для забору аналізів/патронаж тощо).

2.8. Виконавець 1 та Виконавець 2 не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю 1 у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу інформацію, яка становить лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами/документами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).

 

2.9. Виконавець 1 здійснює первинну реєстрацію Замовника та Пацієнта, а Замовник та Пацієнт погоджуються на надання інформації, необхідної для первинної їх ідентифікації, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Виконавця 1.

2.10. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

 

2.11. Цей Договір розміщений в електронній формі на сайті Виконавця 1 https://profimed.com.ua/  та є публічним договором та договором приєднання згідно ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, а тому Пацієнт або Замовник не можуть пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору, умови цього Договору є однаковими для всіх Пацієнтів та Замовників, для чого Виконавець 1 та Виконавець 2 публікує цей Договір.

2.12. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Пацієнтом або Замовником умов цього Договору (акцептування публічної оферти).

2.13. Приєднуючись до цього Договору, Пацієнт або Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

2.14. Цей Договір, укладений з дотримання вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

2.15. Замовник укладаючи цей Договір на користь та в інтересах Пацієнта, чітко усвідомлює, що Виконавець є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу особам від 0 років.

2.16. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником, Пацієнтом та Виконавцем 1 при наданні медичних послуг та між Виконавцем 2 та Пацієнтом, Замовником при переданні у власність виробів медичного призначення на умовах даного Договору, додатків до нього.

2.17. Медичні послуги надаються відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів). .

2.18. Підписанням Заяв(и) на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Пацієнт або Законний представник пацієнта беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовлених медичних послуг.

2.19. Пацієнт або Законний представник пацієнта дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцем 1 інформації, що становить лікарську таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання. Виконавець 1 не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання адресами (контактними даними). Пацієнт або Законний представник пацієнта мають право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні данні не вказані в Заяві на приєднання лише після письмового повідомлення Виконавця 1 про зміну контактних даних.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

3.1. Медичні послуги надаються штатними медичними працівниками Виконавця 1, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

3.2. До початку надання послуг передбачених цим Договором, Пацієнт обирає медичні послуги відповідно до своїх потреб (Замовник обирає виходячи з потреб Пацієнта) та може отримати інформацію щодо медичних послуг, які надає Виконавець 1 на Сайті Виконавця 1, у адміністраторів за телефонами: стаціонарний: +38 (0382) 700 999, мобільний: +38 (097) 130 49 99; +38 (093) 130 49 99 – та/або у лікарів Виконавця 1.

3.3. На вимогу Виконавця 1Пацієнт (Законний представник Пацієнта), який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даної оферти Виконавця 1, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для встановлення особи та фізичного стану Пацієнта.

3.3.1. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта (Законного представника пацієнта)  на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися у формі, визначеній Виконавцем 1, перед наданням конкретної медичної послуги. Сторони погодили, що підписання інформованих добровільних згод є необхідною попередньою умовою для початку надання медичних послуг Пацієнту.

3.4. Медичні послуги надаються Виконавцем 1 за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт або особисто.

3.5. Пацієнт або Замовник може обрати медичні послуги через сайт Виконавця 1 або через контактний центр та зробити попередній запис. . Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів або у разі перебування Пацієнта у невідкладному стані (раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин). Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем 1 та Пацієнтом або Замовником.

3.5.1. Пацієнт або Замовник також може спільно із медичними працівниками Виконавця 1 сформувати будь-яку Медичну програму (пакет) із переліку медичних послуг Виконавця 1 та/або Товарів медичного призначення Виконавця 2, визначивши їх в Заяві про приєднання.

3.6. До початку надання медичних послуг Виконавець 1 ( адміністратор) повідомляє Пацієнту або Замовнику перелік та склад медичних послуг, що входять до Медичних програм (пакетів) та вартість самого Пакету.

3.7. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта (Законного представника) за погодженням з Виконавцем 1.

3.8. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця 1, у разі:

3.8.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

3.8.2. Виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем 1.

3.9. Наявність обставин, передбачених підпунктом 3.8.1. цього Договору, встановлюється Виконавцем 1 та повідомляється Пацієнту або Замовнику.

3.10. Пацієнт (Законний представник Пацієнта) підписанням Заяви на приєднання до цього Договору підтверджує, що Виконавцем 1 та Виконавцем 2 йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

3.11. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

3.12. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України. Медичні послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.

3.13. Послуги які входять в Медичну програму (пакет) можуть бути надані в один день, при умові попереднього запису/медичних показань/технічної та фізичної можливості, або в різні дні, за бажанням Пацієнта (Законного представника Пацієнта) та з урахуванням медичних показань, окрім Медичних програм (пакетів), які передбачають триваліший період надання послуг.

3.14. Послуги за цим Договором, що входять до Медичних програм (пакетів) надаються лише за умови попередньої оплати медичних послуг у розмірі повної їх вартості, визначеної у Заяві на приєднання до Договору про надання медичних послуг.

3.15. Медичні послуги вважаються замовленими з моменту вчинення підтверджуючих дій.

3.16. Строк надання послуг зазначених в Медичних програмах (пакетах) розраховується з дати оплати за ці послуги, тривалість та кінцева дата зазначається в Заяві на приєднання.

3.17. У разі спливу строку, зазначеному в пункті 3.16., кошти за невикористані послуги, які входять до Медичних програм (пакетів) не компенсуються, не повертаються. Договір вважаться виконаним в повному обсязі.

3.18. Вартість та перелік медичних послуг не є фіксованою та може змінюватися Виконавцем 1 в односторонньому порядку про, що зазначається у Прейскуранті цін та повідомляється Пацієнту, Замовнику не пізніше 5 робочих днів з дати зміни вартості та переліку медичних послуг. Вартість медичних послуг може збільшуватися після 100% оплати Пацієнтом/Замовником обраних ним медичних послуг, у такому випадку Пацієнт/Замовник зобов’язується сплатити на користь Виконавця 1 різницю між оплаченою та новою ціною медичних послуг не пізніше 6 робочих днів з моменту зміни вартості медичних послуг.

3.19. Після оплати вартості медичних послуг Пацієнт/Замовник отримує розрахунковий документ та Пацієнт (Законний представник Пацієнта) отримують медичну документацію відповідно до наданих послуг. Акт про надані медичні послуги та рахунок з переліком наданих послуг може бути наданий Виконавцем 1 за вимогою.

Після проведення розрахунків з Виконавцем 2 Пацієнт/Замовник отримує розрахунковий документ.

3.20. Дата та точний час надання медичних послуг визначається Виконавцем 1 за погодженням із Пацієнтом або Замовником у телефонному режимі або при особистому візиті.

3.21. Виконавець 1 може додатково повідомляти про час надання медичних послуг шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання медичних послуг, за номером телефону, який міститься в Заяві на приєднання.

3.22. Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення медичних послуг у день надання таких послуг.

3.23. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне ​необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо.

3.24. На прохання Пацієнта/Замовника, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту (Законному представнику) на паперових носіях.

3.25. Пацієнт (Законний представник Пацієнта) має право обрати лікаря, який буде надавати медичні послуги Пацієнту.

3.26. У випадку припинення трудових відносин між Виконавцем 1 та обраним лікарем Пацієнт (Законний представник Пацієнта) повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту.

3.27. У разі тривалої відсутності обраного лікаря на робочому місці (період тимчасової непрацездатності, відпустка тощо) Пацієнт (Законний представник Пацієнта) повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.

3.28. У разі тимчасової відсутності обраного лікаря Пацієнт (Законний представник Пацієнта) може обрати будь-якого іншого лікаря Виконавця 1 на час відсутності обраного лікаря або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.

3.29. У разі необхідності надання позапланових медичних послуг згідно обраної Медичної програми (пакету), якщо дата надання таких послуг припадає на неробочий день лікаря, Виконавець 1 гарантує надання медичних послуг черговим лікарем Виконавця 1.

3.30. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Виконавець 1 має право:

4.1.1. Не починати надання Пацієнту медичних послуг (чи призупинити їх надання), або відмовити у наданні медичних послуг у випадках:

а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології) чи станів лікування яких неможливе у Виконавця 1 через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта (Законного представника Пацієнта) від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання медичних послуг;;

б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Пацієнтом (Законним представником Пацієнта) методу лікування;

в) не здійснення оплати в розмірі повної вартості обраної Медичної програми (пакету);

г) у разі неодноразового порушення Пацієнтом (Законним представником пацієнта) Правил внутрішнього розпорядку Виконавця 1, інших правил перебування та обслуговування пацієнтів, та призначень лікарів;

д) відмови Пацієнта (Законного представника Пацієнта) від підписання інформованих добровільних згод або документів (заяв, згод, анкет, правил, інше), встановлених чинним законодавством України та/або Виконавцем 1 та необхідних для надання медичних послуг;

е) при виникненні заборгованості у Пацієнта або Замовника з оплати наданих за цим Договором медичних послуг Пацієнтам (до моменту повного погашення такої заборгованості);

є) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних медичних послуг;

ж) неприбуття Пацієнта у встановлені дату та час для отримання відповідної медичної послуги;

з) надання Пацієнтом (Законним представником пацієнта) неповних та /або недостовірних даних про особу Пацієнта та/або стан здоров’я Пацієнта;

и) відмови Пацієнта (Законного представника Пацієнта) пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

і) у разі якщо Пацієнт (Законний представник Пацієнта) наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України.

При зупиненні надання та/або відмови у наданні медичних послуг у зазначених в пункті 4.1.1. випадках Пацієнт або Замовник зобов’язаний оплатити вартість фактично наданих медичних послуг Пацієнту.

4.1.2. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або  встановлених Виконавцем 1 правил перебування та обслуговування пацієнтів під час дії, зокрема, але не виключно, карантинів чи інших станів, введених органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування..

4.1.3. Достроково розірвати даний Договір при відмові Пацієнта (Законного представника Пацієнта) від подальшого надання медичних послуг Пацієнту та у випадках, передбачених цим Договором. В цьому разі сплачені Пацієнтом/Замовником кошти за Медичну програму (пакет) не повертаються.

4.1.4. Якщо інформація про хворобу може погіршити стан здоров’я Пацієнта або його Законних представників, зашкодити процесові лікування, медичні працівники Виконавця 1 мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість Пацієнту (Законному представнику Пацієнта) ознайомлення з окремими медичними документами.

 

4.1.5. Зберігати на час лікування, а після його закінчення зберігати в своєму архіві всю медичну документацію (у тому числі знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта, відповідно до вимог МОЗ України.

4.1.6. В разі запізнення Пацієнта більше ніж 30 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання медичних послуг протягом строку дії Медичної програми (пакету) неможливе, повідомивши про це Пацієнта або Замовника.

4.1.7. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, не більше ніж на 1 годину, у разі звернення в цей час Пацієнта, який перебуває у невідкладному стані , або надати можливість отримати медичні послуги у іншого лікаря.

4.1.8. Відмовити у наданні медичних послуг у разі порушення Замовником (Пацієнтом) умов цього Договору.

4.1.9. Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Пацієнтом (Законним представником Пацієнта) неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця 1.

4.1.10. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника та Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

4.1.11. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.

4.1.12. На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом та/або Замовником у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця 1 під час надання послуг за цим Договором.

4.1.13. Розглядати всі скарги та/або претензії Пацієнта або Замовника щодо якості медичних послуг, які є предметом даного Договору. Скарги та/або претензії можуть розглядатися Виконавцем 1 із залученням медичних працівників відповідної кваліфікації, які є працівниками Виконавця 1. А також працівників інших закладів охорони здоров’я, які мають відповідну кваліфікацію.

4.1.14. Вносити зміни до цього Договору, а також до Прейскуранту цін.

4.1.15. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на медичні послуги.

4.1.16. Отримувати плату за надані медичні послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

4.1.17. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань – самостійно визначити обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

4.1.18. Вести фото та/або відео фіксацію на території Виконавця 1, в тому числі процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечить законодавству України.

4.1.19. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

4.1.20. Перенести візит у випадку непередбачуваної відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта (Законного представника пацієнта).

4.1.2.1.  Самостійно визначити і призначити медичних працівників, які надаватимуть медичні послуги.

 

4.2. Пацієнт має право:

4.2.1. На отримання медичних послуг належної якості, обсягу;

4.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця 1.

4.2.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при отриманні медичних послуг.

4.2.4. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медичними працівниками Виконавця 1 досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України випадках, інформація передбачена пунктами 4.2.2. – 4.2.4 Договору може бути обмежена Виконавцем 1.

4.2.5. Вимагати заміни лікуючого лікаря з обов’язковим зазначенням причин такої вимоги.

4.2.6. На таємницю про стан здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.

4.2.7. Відмовитися від подальшого лікування у будь-який момент.

4.2.8. Приєднатись до цього договору на запропонованих Виконавцем 1 та Виконавцем 2 умовах.

 

4.3. Виконавець 1 зобов’язується:

4.3.1. Надати медичні послуги в обсязі передбаченому оплаченою Медичною програмою (пакетом)  та протягом його строку дії.

4.3.2. Надати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів.

4.3.3. Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

4.3.4. Належним чином (повно та доступно) інформувати Пацієнта (Законного представника Пацієнта) про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

4.3.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну сторони життя Пацієнта.

4.3.6. Видавати Пацієнту (Законному представнику Пацієнта) медичну документацію передбачену чинним законодавством.

4.3.7. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

4.3.8. Прийняти оплату за послуги визначені в пункті 2.2. цього Договору.

 

4.4. Пацієнт зобов’язується:

4.4.1. Приймати надані Виконавцем 1 належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору, своєчасно та в повному обсязі оплачувати вироби медичного призначення Виконавця 2.

4.4.2. Вчасно прибути до Виконавця 1 в дату та час для отримання медичних послуг, а також точно, своєчасно виконувати всі усні чи письмові приписи та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця 1, що надає медичні послуги Пацієнту, зокрема, але не виключно, щодо режиму, харчування та прийому лікарських засобів,  не приймати лікарські засоби, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця 1.

4.4.3. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані та до початку надання медичних послуг повідомити лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я, яка заносяться до Бази персональних даних Виконавця 1, медичної документації, у тому числі анкет та іншої документації, які ведеться у Виконавця 1.

4.4.4.. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця 1 та Виконавця 2.

4.4.5. Неухильно дотримуватись внутрішніх правил Виконавця 1 та Виконавця 2.

4.4.6. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я , які необхідні Виконавцю 1 для надання медичних послуг.

4.4.7. Прибути в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до назначеного часу.

4.4.8. Приймати надані медичні послуги та сплатити вартість Медичної програми (пакету) та/або інших медичних послуг на умовах цього Договору до моменту надання медичних послуг, а також сплатити вартість непогоджених додаткових медичних послуг, які було надано Виконавцем 1 з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

4.4.9. Неухильно дотримуватися призначеного Виконавцем 1 лікування та/або обстеження, приписів і рекомендації лікарів Виконавця 1, Правил перебування та обслуговування пацієнтів та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг Виконавцем 1.

4.4.10. Негайно повідомляти Виконавця 1 про виявлені недоліки в процесі отримання медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця 1, інакше Виконавець 1 не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

4.4.11. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.

4.4.12. Заповнювати та підписувати інформовані добровільні згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, інші анкети, згоди або заяви, інші документи, встановлені Виконавцем 1 та необхідні останньому для надання медичних послуг.

4.4.13. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

 

4.5. Виконавець 2 має право:

4.5.1. Отримувати оплату від Пацієнтів або Замовників, відповідно до умов цього Договору.

4.5.2. Вносити зміни до цього Договору, а також до Прейскуранту цін.

4.5.3. Інші права, які виходять з умов цього Договору.

 

4.6. Виконавець 2 зобов’язується:

4.6.1. Передати у власність Пацієнта (Законного представника Пацієнта) якісні та безпечні вироби медичного призначення.

 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

 

5.1. Вартість медичних послуг (Медичних програм (пакетів)) розраховується відповідно до їх обсягу та міститься в Прейскуранті цін, який діє на дату укладення даного Договору та вказується в Заяві на приєднання. Вартість інших медичних послуг, які не входять до Медичних програм (пакетів), розраховується відповідно до їх обсягу та міститься в Прейскуранті цін, який діє на дату надання послуг та сплачується у порядку та у строки, встановлені Виконавцем 1.

5.1.1. Вартість виробів медичного призначення розраховується відповідно до їх обсягу та міститься в Прейскуранті цін, який діє на дату укладення даного Договору.

5.2. Пацієнт або Замовник (фізична особа) здійснює попередню оплату медичних послуг, що входять до Медичних програм (пакетів), у розмірі повної їх вартості, визначеної діючим Прейскурантом цін, а також післяплату вартості окремих медичних послуг, які не входять до Медичної програми (пакету) одним із нижченаведених способів за вибором :

 • шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця 1;
 • шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця 1;
 • шляхом оплати за безготівковим розрахунком (перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця 1);
 • іншим способом не забороненим чинним законодавством України.

 

5.2.1. Пацієнт або Замовник (фізична особа) здійснює попередню оплату вартості виробів медичного призначення, що необхідні для Медичних програм (пакетів), у розмірі повної  їх вартості, визначеної діючим Прейскурантом цін, а також післяплату вартості окремих виробів медичного призначення, поза Медичною програмою (пакетом), одним із нижченаведених способів за вибором:

 • шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця 2;
 • шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця 2;
 • шляхом оплати за безготівковим розрахунком (перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця 2);
 • іншим способом не забороненим чинним законодавством України.

Оплата здійснюється до початку надання медичних послуг.

 

5.2.2. Замовник (юридична особа), що уклала цей Договір в інтересах Пацієнта, здійснює оплату Виконавцю 1 та Виконавцю 2 шляхом оплати за безготівковим розрахунком.

5.3. Пацієнт, Замовник має право залучити до оплати медичних послуг та виробів медичного призначення за цим договором інших осіб, у тому числі приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця 1 та Виконавця 2.

5.4. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні (наданні додаткових медичних послуг або необхідності використання додаткових виробів медичного призначення), то додаткові платежі, які перевищують об’єм послуг та товарів, визначених відповідною Медичною програмою (пакетом), оплачуються додатково згідно затвердженого Прейскуранта цін Виконавця 1 та Виконавця 2, що діє на дату надання відповідної медичної послуги. Про необхідність надання додаткових медичних послуг та використання додаткових виробів медичного призначення Виконавець 1 та Виконавець 2 зобов’язані завчасно повідомити Пацієнта/Замовника, якщо необхідність надання додаткових послуг та використання додаткових виробів медичного призначення виникає в процесі надання Пацієнту медичних послуг і це зумовлено необхідністю збереження здоров’я та життя Пацієнта Виконавці не зобов’язані завчасно повідомляти Пацієнта/Замовника. При цьому Пацієнт/Замовник має право відмовитися від додаткових медичних послуг.

5.5. У випадках дострокового припинення відносин з Замовником/Пацієнтом з ініціативи Пацієнта/Замовника, чи через грубе або систематичне порушення Замовником та/або Пацієнтом умов цього Договору, сплачені за Пакет Пацієнтом/Замовником кошти не повертаються незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом медичних послуг передбачених Медичною програмою (пакетом) чи ні.

5.6. Валюта розрахунку для готівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня. Валюта розрахунку для безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.

5.7. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 10 цього Договору «Реквізити Виконавця 1» та «Реквізити Виконавця 2».

5.8. Якщо Пацієнт/Замовник порушує порядок та строки оплати, встановлені у Заяві на приєднання, Виконавець 1 та Виконавець 2 має право на відшкодування збитків, а також може припинити або відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту або наданні виробів медичного призначення до сплати заборгованості.

5.9. У разі не отримання Пацієнтом медичних послуг, які входять до Медичної програми (пакету)  (повністю або частково) з власної ініціативи (не прибуття для отримання медичних послуг) протягом строку дії Медичної програми (пакету), вказаного в Заяві на приєднання до договору про надання медичних послуг, відмови від отримання медичних послуг, які входять до Медичної програми (пакету), розірвання договору з ініціативи Замовника/Пацієнта, сплачені кошти не повертаються.

5.10. За домовленістю сторін, у виняткових випадках, строк дії Медичних програм (пакетів) може бути продовжено, але на строк не більше 30 календарних днів, за умови письмового звернення Пацієнта/Замовника.

5.11. У випадку, якщо протягом 2 (двох) календарних днів з дати завершення надання кожної медичної послуги Пацієнт (Законний представник Пацієнта) не звертався до Виконавця 1 з претензіями щодо якості або об’єму, процесу, наданні відповідної конкретної медичної послуги, послуги вважаються прийнятими Пацієнтом (Законним представником Пацієнта) та таким чином Пацієнт (Законний представник Пацієнта) підтверджує, що у нього відсутні будь-які претензії до Виконавця 1 щодо якості, об’єму та кількості наданих за цим Договором послуг. Акт про надані медичні послуги з переліком наданих послуг може бути наданий Виконавцем 1 за вимогою.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

6.2. Виконавець 1 не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику або Пацієнту без встановленої вини Виконавця 1, а також у результаті:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника та/або Пацієнта;

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом (Законним представником Пацієнта) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або приховування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

г) не дотримання Пацієнтом та не забезпечення Законним представником Пацієнтам дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця 1;

д) порушення Пацієнтом (Законним представником Пацієнта) затверджених Виконавцем 1 Правил перебування та обслуговування пацієнтів (розміщені у Куточку споживача);

е) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця 1;

є) призначення (отримання) лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;

ж) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

6.4. Перелік форс-мажорних обставин визначений ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

6.5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

6.6. На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця 1, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Пацієнту/Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм медичних послуг.

6.7. Пацієнт (Законний представник Пацієнта) відповідає за достовірність всієї наданої ним інформації, в тому числі щодо стану здоров’я Пацієнта, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих медичних послуг.

6.8. У разі прострочення оплати наданих медичних послуг Виконавець 1 має право вимагати сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

6.9. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем 1 медичних послуг:

6.9.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

6.9.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був повідомлений лікуючим лікарем;

6.9.3. ускладнення, що наступили після надання медичних послуг у випадку недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

6.10. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини.

6.11. Пацієнт (Законний представник Пацієнта) несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця 1, надання Виконавцю 1 повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов’язань.

6.12. Пацієнт (Законний представник Пацієнта) повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт (Законний представник Пацієнта) усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем 1 медичні послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

6.13. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку з урахуванням положень п. 6.16 Договору, згідно з чинним законодавством України.

6.14. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця 1, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.

6.15. Пацієнт або Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю 1 та Виконавцю 2 матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця 1 та Виконавця 2, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Пацієнт або Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю 1 та Виконавцю 2 повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Виконавця 1 та Виконавця 2 про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.

6.16. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Законного представника Пацієнта та Пацієнта на призначені Виконавцем 1 при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.

6.17. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

 

7.1. Договір набирає чинності для конкретного Пацієнта/Замовника з моменту вчинення ним однієї з підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.

7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів/Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця 1.

7.3. Виконавець 1 та Виконавець 2 самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець 1 та Виконавець 2 самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Пацієнтів/Замовників на Сайті. У разі незгоди Пацієнта/Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт/Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю 1 та Виконавцю 2. Не розірвання Пацієнтом/Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Пацієнта/Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

7.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця 1 та набувають чинності з моменту такої публікації.

7.5. Виконавець 1 та Виконавець 2 має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Пацієнтам/Замовникам, які внесли оплату за Пакет, до відповідного направлення повідомлення про припинення дії цього Договору.

7.7. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.

7.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

7.9. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

– За ініціативою Пацієнта/Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця 1 та Виконавця 2;

– За ініціативою Виконавця 1 та Виконавця 2, у випадках передбачених цим Договором;

– За взаємною згодою сторін. У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Пацієнтом/Замовником за Пакет не повертаються, а зобов’язання Виконавця 1вважаються повністю виконаними.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем 1 та Виконавцем 2 у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання медичних послуг.

8.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття лікарської таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

8.3. Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України.

8.4. Пацієнт (Законний представник Пацієнта) несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації та/або до особистого електронного кабінету.

8.5. Виконавець 1 та Виконавець 2 вживають всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несуть відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця 1 та Виконавця 2 або фізичне викрадення носіїв інформації.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ

9.1. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Законний представник в інтересах Пацієнта або Пацієнт особисто додатково підписує письмову інформовану добровільну згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми Виконавцем 1.

9.2. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця 1 та Виконавця 2 надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Пацієнта та Законного представника; свідоцтво про народження дитини; РНОКПП Пацієнта та Законного представника Пацієнт та іншу необхідну документацію. а.

9.3. З метою недопущення розкриття лікарської таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Виконавця 1 та Виконавця 2 відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фотозйомка, тощо) без дозволу Виконавця 1 та Виконавця 2.

9.4. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Пацієнта, здійснюється Виконавцем 1 та Виконавцем 2 відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Приєднавшись до цього Договору Пацієнт/Замовник надає свою згоду Виконавцю 1 та Виконавцю 2 на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази клієнтів Виконавця 1 та Виконавця 2, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування із Пацієнтом/Замовником.

9.6. Пацієнт/Законний представник Пацієнта надає згоду на використання Виконавцю 1 та Виконавцю 2 контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, Заяву на приєднання , для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою (Пацієнта/Законного представника Пацієнта), контактні дані виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

9.7. Пацієнт/Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця 1 носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.

9.8. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням даного Договору, здійснюється рекомендованими листами  або за допомогою кур’єрського зв’язку із підписом Сторін.

9.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

9.10. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження Виконавцем 1 та Виконавцем 2 нової редакції Договору.

9.11. Заяви на приєднання до цього Договору оформлюються в двох примірниках та набувають чинності з моменту підписання Пацієнтом (Законним представником Пацієнта) та здійснення оплати Пакету. Заяви на приєднання не потребують підписання з боку Виконавця 1 та Виконавця 2. Форми Заяв на приєднання визначені в додатках до цього Договору.

9.12. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною:

9.12.1. Додаток N 1 – Перелік медичних послуг, їх склад, строк дії та Прейскурант цін на них.

9.12.3. Додаток № 2 – Заява на приєднання до Договору про надання медичних послуг. 9.12.4. Додаток N 3 – Акт прийому-передачі наданих медичних послуг.

9.12. В заявах на приєднання до Публічного Договору про надання медичних послуг за Медичною програмою (пакетом) може визначатися додаткова інформація (спеціальні умови) обов’язкова для виконання Сторонами.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 1 ТА ВИКОНАВЦЯ 2

 

ВИКОНАВЕЦЬ 1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна поліклініка «ПрофіМед»

Адреса: 29001 Хмельницька обл., м. Хмельницький,

вул. Володимирська, буд. 66

IBAN UA423510050000026004649555900 в ПАТ «УкрСиббанк»

IBAN UA263154050000026001052315279 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код ЄДРПОУ 41140764

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Платник ПДВ                   ІПН 411407622254

Тел.: (0382) 700 999

(097) 130 4999

(093) 130 4999

e-mail: policlinic.profimed@gmail.com

web: profimed.com.ua

Директор: Дзьоба Андрій Ігорович

 

ВИКОНАВЕЦЬ 2

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Побережний Костянтин Петрович,

Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 14.04.2023 року, номер запису: 2009040000000005185

Адреса: 29000 Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 51/2, кв. 4

РНОКПП: 2914414899

IBAN UA823052990000026004006013368

Тел.: +38 097 811 66 98