1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Умовах надання онлайн послуг терміни вживаються у наступних значеннях:

Виконавець – ТОВ «Приватна поліклініка ПрофіМед»

Замовник – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання послуг, або, у випадках, передбачених чинним законодавством України, її законний представник.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися положень, викладених на Сайті Виконавця та цих Умовах. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Замовника на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного використання послуг, оплата послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника з цими Умовами.

Онлайн послуги (послуги) – комплекс інформаційних заходів, пов’язаних з інформуванням Замовника щодо будь-яких питань, які викникли чи можуть виникнути у процесі надання медичних послуг, та які надаються Виконавцем відповідно до цих Умов. Онлайн послуги не є медичними послугами, носять інформаційний та роз’яснювальний характер, та в жодному разі не можуть бути замінені чи розцінені як надання медичної допомоги (медичних послуг). Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця.

Сторони – спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у цих Умовах.

«ТЕЛЕМЕДИЦИНА» — комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку телефонного, аудіо-, відео- або у вигляді обміну електронними повідомленнями.

«ТЕЛЕМЕДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» — надання медичної допомоги Пацієнту Лікарем із застосуванням Телемедицини. Під час надання Медичних послуг, в т.ч. із застосуванням Телемедицини, забезпечується виконання вимог законодавства України щодо захисту ПД та дотримання норм етики та деонтології надання медичної допомоги.

1.2. Права і обов’язки Сторін передбачені цими Умовами надання онлайн послуг (надалі за текстом – Умови), а також договором, укладеним між Сторонами. У разі, якщо договором встановлено норми, які суперечать Умовам,  переважну силу матимуть умови відповідного договору.

1.3. Умови розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України з метою регулювання відносин, які виникають з приводу надання Виконавцем послуг Замовнику.

1.4. Ці Умови доступні для ознайомлення на офіційному сайті Виконавця https://www.profimed.com.ua (надалі за текстом – Сайт), вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті. Умови та/або їх окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті. Зміни, внесені Виконавцем, вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не передбачено Виконавцем. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись з ними перед замовленням послуг. Продовження користування послугами чи замовлення нових послуг свідчить про згоду Замовника з внесеними до Умов змінами.

1.5. Вчиненням Підтверджуючих дій Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з цими Умовами та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

— надавати Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі послуги у відповідності до цих Умов;

— надавати Замовнику всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням послуг;

— повідомляти Замовника про настання будь-яких обставин, що унеможливлюють надання послуг;

— здійснювати запис Замовника у погодженні між Сторонами дату та час надання послуг на підставі відповідного звернення Замовника до Виконавця.

2.2. Виконавець має право:

— змінити вартість послуг, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом. При цьому нові ціни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті Виконавця, якщо інше не передбачено Виконавцем;

— припинити в односторонньому порядку надання послуг Замовнику у випадках (зокрема, але не виключно): при наявності протипоказань, визначених Виконавцем; при визначенні Виконавцем необхідності проведення консультативного прийому у закладі охорони здоров’я Виконавця та надання Замовнику медичної допомоги; при наявності побажань Замовника до способу та обсягу послуг, які можуть бути розцінені Виконавцем як недопустимі, неможливі чи неефективні; в інших випадках на розсуд Виконавця з повідомленням Замовника та обґрунтуванням причин;

— відмовити у наданні послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу Виконавцю, а також у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані послуги.

2.3.Замовник зобов’язаний:

— погодити із Виконавцем дату та час надання послуг у порядку, передбаченому Умовами;

— повідомити точні та достовірні контактні дані для надання послуг Виконавцем. Сторони визнають достовірними та належними контактні дані (в тому числі номер телефону) Замовника, що зазначені ним в особистому кабінеті на Сайті Виконавця чи мобільному додатку Виконавця, а також при зверненні Замовника до Виконавця за телефоном;

— зв’язатися із Виконавцем з метою отримання послуг у погодженні дату та час;

— приймати належним чином надані Виконавцем послуги;

— своєчасно та у повному обсязі оплачувати послуги Виконавця у порядку, передбаченому Умовами;

— у разі замовлення послуг для своєї дитини, забезпечити супровід дитини в процесі надання послуг;

— отримувати доступ до свого особистого кабінету на Сайті Виконавця або мобільного додатку Виконавця виключно шляхом авторизації з використанням кодів та паролей. Замовник зобов’язується зберігати конфіденційність отриманої інформації та не передавати відповідні коди та паролі третім особам, а у протилежному випадку самостійно несе відповідальність за розголошення такої конфіденційної інформації третім особам.

2.4. Замовник має право:

— вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання послуг за цим Договором;

— ознайомлюватись з усією необхідною інформацією, пов’язаною з наданням послуг, шляхом звернення до Виконавця за номером телефону та/або на Сайті Виконавця;

— відмовитись від отримання послуг Виконавця та перенести надання послуги на іншу дату і час, погоджені із Виконавцем.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ І ОПЛАТИ ОНЛАЙН ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає послуги на підставі запитів Замовника, що здійснюються з використанням Сайту Виконавця або мобільного додатку Виконавця, у погодженні між Сторонами дату та час, з урахуванням графіку роботи спеціалістів Виконавця. Послуги надаються за фактичним місцезнаходженням кожної із Сторін з використанням засобів електронного зв’язку, які погоджуються Сторонами при записі Замовника.

3.2. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, визначається у відповідності до Прейскуранту цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та діє на дату оплати Замовником відповідних послуг.

3.3.У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від їх прийняття, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

3.4. У разі надання мотивованої відмови Замовника від прийняття послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

3.5. Медичні послуги надаються засобами Платформи, у формі Телемедицини.

3.6. Медичні послуги надаються в обсязі, який дозволяють технічні засоби Виконавця (апаратні засоби та програмне забезпечення, що використовуються Лікарем) та Пацієнта.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. При Реєстрації на Сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Виконавець вправі використовувати винятково на умовах даного договору. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач.

4.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю з метою отримання Послуг. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен реєструватися на Сайті або заповнювати Анкету, чи повинен негайно видалити свій акаунт і використовувати Сайт виключно для перегляду.

4.3. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Договором. Відповідно до ст. 8 Закону дана згода може бути відкликана тільки за умови повідомлення Користувача у порядку, передбаченому п. 8.4 цього Договору.

4.4. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Виконавця (Служби підтримки) із Заявою, написаній у довільній формі. В такому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з Сервісу без можливості подальшого відновлення або поновлення протягом 5 робочих днів, що унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу.

4.5. Виконавець обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним при заповненні Анкети. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту.

4.6. Метою обробки персональних даних користувачів є надання послуг Користувачу Виконавцем.

4.7. Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб без їх згоди, окрім випадків, що передбачені п.3.14 цього Договору, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Договору.

4.8. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію та зберігати її як конфіденційну з використанням технологій захисту інформації. Виконавець інформує Користувача, що для забезпечення збереження інформації використовується хмарне середовище, що розміщено поза юрисдикцією України. Використанням Сервісу Користувач погоджується на збереження своїх персональних даних з використанням хмарних технологій поза юрисдикцією України у порядку та на умовах, що визначені цим договором. Відповідальність за таке збереження несе Виконавець. Передача інформації відбувається по захищених протоколах типу “https”. Користувач ознайомлений з порядком роботи серверів, інформацію про місце та порядок його збереження та використанням Сервісу погоджується на це.

4.9. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації Медичним закладам за вибором Користувача у порядку та на умовах, що встановлені цим договором.

4.10. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

4.11. Виконавець має право без згоди Користувача передати такі дані державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.

4.12. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей, несанкціонованого втручання третіх сторін та інших форс-мажорних обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв’язку з цим.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, коли Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію, яка має істотне значення для надання послуг.

5.4. Виконавець не відповідає за наслідки надання Користувачем неправильної інформації.

5.5. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку з використанням Сайту, вмістом Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або будь-які треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Сайті Користувачами, та/або коректність висловлювань Користувачів.

5.8. Користувач погоджується, що використання його Логіну та/або Паролю, номеру телефону для входу в Особистий кабінет Користувача задля отримання послуг за Договором іншими особами є істотним порушенням умов Договору.

5.9. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли розумно очікувати їх настання. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні, хакерські та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення засвідчені у встановленому законом порядку. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або заповнення Анкети.

6.2. Текст даного договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Угоди розміщується на Сайті за посиланням profimed.com.ua.

6.3. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сайтом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

6.4. Користувач може розірвати цей договір видаливши акаунт. Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після видалення акаунту. Розірвання Договору несе в собі видалення персональних даних Користувача без можливості поновлення або відновлення.

6.5. До даного договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

6.6. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.7. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.